Regulamin portalu internetowego eduset.online

Witam!

Drogi użytkowniku!

To, że znalazłeś się tutaj oznacza, że chcesz się dowiedzieć o zasadach panujących na portalu.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, który zawiera najważniejsze informacje o zasadach stosowanych przez nas w związku z korzystaniem ze strony eduset.online (dalej: Portal).

Chcemy, żebyś w trakcie korzystania z naszych usług czuł się̨ komfortowo!

W związku z powyższym oprócz polityki prywatności, dokument RODO przygotowaliśmy opisujący szczegółowo regulamin korzystania z portalu.

Dokument dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie eduset.online:

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@eduset.online

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Portal Internetowy eduset.online dośtepny pod adresem www.eduset.online, prowadzony przez firmę Kezer z siedzibą w Hoofddorp wpisanego do rejestru firm pod nr KVK 78161479.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z portalu i określa zasady korzystania z portalu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem portalu. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – Kezer z siedzibą w Hoofddorp, Lettenburg 29, KVK 78161479
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem portalu. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z portalu. 
 5. portal – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.eduset.online
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin – niniejszy regulamin portalu. 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto – konto klienta na portalu, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na portalu. 
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na portalu, umożliwiający utworzenie Konta. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 12. Koszyk – element oprogramowania portalu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 13. Produkt – dostępna na portalu rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem portalu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3

Kontakt ze eduset.online 

 1. Adres Sprzedawcy: Lettenburg 29, 2135DD Hoofddorp
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@eduset.online 
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4

Wymagania techniczne 

Do korzystania z portalu, w tym przeglądania asortymentu na portalu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością portalu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu portalu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie portalu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w portalu są podane w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek). 
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na portalu w opisie Produktu. 

§ 6

Zakładanie Konta na Portalu

 1. Aby założyć Konto na portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Założenie Konta na portalu jest darmowe. 
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia 

W celu dokonania zakupu należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności (np. PayU). W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

§ 8

Oferowane metody płatności 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

 1. Płatność za pomocą PayPal
 2. Płatność za pomocą karty kredytowej 
 3. Płatność za pomocą iDeal
 4. Płatności za pomocą przelewy24 
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach portalu. 

§ 9

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Administrator zamieszcza na stronie eduset.online Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę eduset.online, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 3. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 5. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych danych
 7. Przeglądanie produktów dostępnych w Serwisie jest nieodpłatne.
 8. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Klient, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Serwisu. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Administratora potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Administrator przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Administratorem a Klientem za zawartą. 
 9. Zawierając umowę sprzedaży z Administratorem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków w formie elektronicznej.
 10. Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Administrator przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony rachunek.
 11. Administrator wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Administrator wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Administrator zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 12 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Administrator czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Administrator dokona anulowania zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle  pozostały produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
 14. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Administrator dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 13 powyżej.
 15. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Administrator dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”
 16. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Administrator anuluje złożone zamówienie.
 17. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
 18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Serwisie.
 19. Zasady sprzedaży Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 uregulowane są w sekcji „Zasady sprzedaży plików elektronicznych”. 

§ 10

Zasady sprzedaży plików elektronicznych 

 1. Zamówienie obejmujące Kursy multimedialne, E-booki lub Audiobooki mp3 nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Serwisie, tworząc oddzielny koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego E-booka lub Audiobooka mp3.
 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 3. Realizacja zamówienia zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa, przelew24, iDeal, PayPal.
 5. Wszystkie ceny Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 zamieszczone na stronie eduset.online podawane są w euro i są cenami brutto.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, Administrator prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3. Otrzymanie maila z linkiem do Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy”.
 7. Wraz z informacją, o której mowa w ustępie 6 powyżej, zostanie udostępniony rachunek w formie elektronicznej.
 8. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Administrator informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 10. Zasady korzystania z Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3: zakup upoważnia do korzystania z Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Administratora lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Kursu multimedialnego, E-booka, Audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 11. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  1. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 jest uszkodzony,
  2. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
  3. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny
  4. w ciągu 48 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3. 

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: info@eduset.online oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Administrator, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 11

Zasady uczestnictwa w kursach online

 1. W przypadku kupna kursów online dostęp do platformy e-learningowej następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Klient otrzymuje drogą mailową informację o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczania opłaty za zamówiony kurs.
 3. Czas dostępu do Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 jest określony w szczegółowym opisie kursu.
 4. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.
 5. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
 6. Klient zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 7. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

§ 12

Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Administratora. 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 

§ 13

Jawne Dane Osobowe 

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi. 

§ 14

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Regulaminowi. 

§ 15

Cookies (Ciasteczka) 

Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. 

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. 

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. 

§ 16

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w ofercie produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres info@eduset.online, a następnie odesłać produkt do Administratora na jego koszt. 
 4. Administrator jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 5. Administrator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

§ 17

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Termin odstąpienia od umowy może zostać wydłużony, jeśli w ofercie danego produktu wskazany jest inny czas jego obowiązywania.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: info@eduset.online
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Administratora niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Zwrot towaru do Administratora można dokonać za pośrednictwem opłaconego przez niego kuriera.
 6. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Administrator dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu audiobooków, kursów multimedialnych i e-booków, które nie są zapisane na nośniku materialnym np. zostały udostępnione Konsumentowi w formie linku do pobrania odpowiedniego pliku, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.

§ 18

Zwrot należności klientom 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Administratora do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Administratora, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  1. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Administratora;
  2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;
  3. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 30 dni od dnia jego anulowania.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem kanału płatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Administratora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

§ 19

Postanowienia końcowe 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Stronę eduset.online powstała aby inspirować ludzi do wprowadzania zmian w swoim życiu. 

Mimo, że prezentujemy tu kursy, e-bookii i praktyczne rozwiązania prowadząc blog, to pragniemy podkreślić, iż nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co opisujemy. Kursy i materiały zawsze powinny być dobierane indywidualnie w oparciu o nasze potrzeby. 

Porady, które publikujemy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. 

Znajdujące się na eduset.online a także naszych strona powiązanych z eduset.online nasze materiały zawsze zgadzają się z przyjętą przez nas opinią i tym właśnie są – opinią. Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią przyjętą przez nas i nie powinny być w żaden sposób łączone z nami. 

Zapraszamy do inwestowania w siebie!

Eduset