Dokument RODO

Witam!

Drogi użytkowniku!

To, że znalazłeś się tutaj oznacza, że cenisz oraz chronisz swoją prywatność.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, który zawiera najważniejsze informacje o zasadach ochrony przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony eduset.online (dalej: Portal).

Chcemy, żebyś w trakcie korzystania z naszych usług czuł się̨ komfortowo!
W związku z powyższym oprócz polityki prywatności przygotowaliśmy dokument RODO opisujący szczegółowo przetwarzane przez Kezer Twoje dane osobowe. Dokument dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie eduset.online:

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@eduset.online

Wstęp

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisami oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), informujemy o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

§1

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kezer prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Kezer z siedzibą w Hoofddorp przy ul Lettenburg 29, wpisana/y do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem KVK 78161479 (dalej zwanym: Administratorem).

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować́ się̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: info@eduste.online lub na piśmie na adres siedziby Administratora. Dodatkowe informacje można uzyskać́ pod adresem strony internetowej eduset.online

§2

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: info@eduste.online lub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną, na adres Lettenburg 29, 2135DD Hoofddorp.

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą̨ przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w następujących celach:
Dane osobowe będą̨ przechowywane przez czas trwania umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a w przypadku zakończenia umowy świadczenia usług i/lub umowy zlecenia, dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres do 5 lat.
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c i f RODO, w celu sprzedaży i świadczenia usług oferowanych przez Administratora, w tym w celu realizacji zawartej umowy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f, w celu prowadzenia działań́ marketingowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością̨ oraz w celu przeprowadzenia przyszłego badania satysfakcji klienta. Źródłem pochodzenia danych w tym przypadku są dane pochodzące z nagrań́ rozmów telefonicznych/wiadomości email z klientami.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.
W przypadku, gdyby Pani/Pana dane osobowe miały być wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.
Przetwarzanie danych osobowych stanowi obligatoryjny element umowy dotyczącej produktów Administratora, wobec czego odmowa podania danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe, skutkować́ będzie brakiem możliwości świadczenia usługi.

§4

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
– prawo dostępu do treści danych;
– prawo żądania sprostowania danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli podstawią prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
– prawo dostępu do treści danych;
– prawo żądania sprostowania danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
– prawo dostępu do treści danych;
– prawo do żądania sprostowania danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody, dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę̨ można wycofać́ w każdej chwili, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: info@kezer.info lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§5

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
Organom państwowym – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
Podmiotom świadczącym usługi, w szczególności z zakresu: ochrony danych osobowych, szkoleniowe, finansowe i ubezpieczeniowe, serwisu urządzeń́, audytu, pocztowe, z zakresu obsługi prawnej, obsługujących system teleinformatyczny Administratora itd.
Innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają̨ dane osobowe dla Administratora, w tym upoważnionym pracownikom, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umowy, zlecenia lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów marketingowych oraz dostosowania oferty do potrzeb klienta.
Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG.

Administrator informuje, iż przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
Stosowanie standardowych klauzul umownych (tzw. Standard Contractual Clauses) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.